Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN

Huurder en bestuurder
De huurder en chauffeur(s) dienen minimaal 25 jaar oud te zijn en minimaal 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B. Het rijbewijs moet geldig zijn gedurende de gehele huurperiode. De camper mag uitsluitend worden bestuurd door de in het contract genoemde bestuurders.
De huurder dient de camper zorgvuldig, overeenkomstig de instructies en instructieboekjes te gebruiken.

Huurperiode
De huurperiode is één week, van vrijdag t/m vrijdag. (In het hoogseizoen voor minimaal 2 weken).
In de maanden mrt-april en okt is ook een langweekend huren mogelijk, van vrijdag t/m dinsdag. De huurperiode start op de in het huurcontract vermelde startdatum tussen 15 uur en 18.00 uur en eindigt op de in het huurcontract vermelde einddatum om 10.00 uur.
Overschrijding van de huurperiode zonder toestemming is nadrukkelijk verboden.

Overschrijding van afgesproken termijn

Indien het object niet binnen de overeengekomen termijn bij Markar Camper Verhuur is ingeleverd, eindigt het gebruik op het oorspronkelijke overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Bij overschrijding van de afgesproken gebruikstermijn is Markar Camper Verhuur gerechtigd om aan de huurder de extra onkosten over de periode dat het object later is ingeleverd in rekening te brengen. Daarnaast is Markar Camper Verhuur gerechtigd om de huurder alle schade die wordt veroorzaakt door het niet tijdig inleveren van het object, inclusief alle nevenkosten, in rekening te brengen. Dit betreft de huurkosten de onkosten voor opvang van de nieuwe huurders, extra personeelskosten, inhuurkosten en eventueel extra reiskosten die gemaakt moeten worden. De huurder verplicht zich het object met alle toebehoren in goede en normale staat aan het einde van de afgesproken periode bij Markar Camper Verhuur in te leveren.

Huurprijzen
De huurprijzen (incl. BTW) zijn inclusief:  BTW, wegenbelasting, verzekering WA+ Casco, inzittende verzekering, inventaris (zie inventarislijst) en normale slijtage zijn bij de huurprijs inbegrepen. Er geldt geen kilometer beperking
Niet inbegrepen zijn de brandstof, lekkage banden, tol en verkeersovertredingen.
Huurder dient zelf zorg te dragen voor vignet of milieusticker.

Reservering en betaling
Bij reservering dient 50% van het totale bedrag huur te worden betaald op rekeningnummer NL71RABO 0360 8490 59 met vermelding van Markar Camper Verhuur en factuurnummer.

De resterende 50% plus de waarborg dient te zijn voldaan uiterlijk 4 weken voor aanvang van de periode. De reservering kan pas worden gegarandeerd na ontvangst van een getekend huurcontract, kopie rijbewijs en identiteitsbewijs huurder en bestuurder(s) en de betalingen.

De waarborgsom bedraagt € 1.000,- en wordt binnen 30 dagen na einde huurperiode teruggestort op rekening van de huurder mits geen schade of vermissingen zijn geconstateerd. Eventuele bekeuringen worden ingehouden op de waarborgsom. Nagekomen bekeuringen of kosten uit de huurperiode, na terug storting van de waarborgsom, worden apart gefactureerd.

Verzekering
De verhuurder heeft WA+ Casco verzekering en een pechhulp verzekering met repatriëring ten behoeve van de camper afgesloten. een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Ook is er een inzittende verzekering afgesloten.
Er is een eigen risico van € 1.000,- per schade. Het eigen risico zal met de schade worden verrekend met de betaalde waarborgsom. Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband, en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag vallen onder het eigen risico.

Bestemming
Alle landen die op de groene kaart staan vermeld mogen met de camper worden bezocht. Gebruik voor wintersportbestemmingen zijn daarbij uitgesloten.

Aantal personen
Het is niet toegestaan zich met meer personen in het voertuig te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal (= aangegeven zit- en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag na de lading niet meer dan 3.500 kg bedragen dit mede in verband met rijbewijs B (tot 3.500 kg).

Schoonmaak
De campers worden schoon en met een volle tank afgeleverd en dienen in dezelfde staat te worden ingeleverd m.u.v. de buitenzijde.
Als het schoonmaken van het interieur, cassettetoilet en of vuilwatertank volledig geledigd of gedeeltelijk moet geschieden door medewerkers van Markar Camper Verhuur dan worden hier kosten voor berekend. Deze kosten zijn: het reinigen van het interieur € 125,-, reinigen van het toilet € 150,- en voor het aftanken € 45,00 + brandstofkosten. Deze kosten worden ingehouden op de waarborgsom.

Onderhoud
Huurder dient zelf zorg te dragen voor controle op en het op peil houden van olie, koelwater en bandenspanning tijdens de reis.
Brandstof, olie en banden zijn tijdens de reis voor eigen rekening.

Annulering
Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode, 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode, 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode, 90% van de huurprijs bij annulering vanaf dag 1 maar niet langer dan 1 maand voor de aanvangsdatum van de huurperiode, 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode. In verband met de annulering mag verhuurder een vast bedrag van € 25,- alsmede redelijke kosten brengen aan de huurder.

Calamiteiten
Mocht de camper t.g.v. calamiteiten niet beschikbaar zijn bij start van de huurperiode dan zal Markar Camper Verhuur  trachten een vervangende camper beschikbaar te stellen. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort dan heeft de huurder recht op restitutie van de huurkosten en heeft de verhuurder het recht om de verhuurovereenkomst te ontbinden.

Schade en reparatie
Ondanks de goede zorg en preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de camper voordoen.

Neem contact op met SOS international: +31 88 52 52 852
Of neem contact op met de SOS International APP.
Bij schade onderweg dient huurder verhuurder te informeren over de opgelopen schade.
Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de vakantiedagen kan verhuurder geen aanspraak maken op vergoeding.
De verhuurder heeft de camper verzekerd voor repatriëring.

Defecten en vermissingen
Betreft eigendommen van de verhuurder. Alle kleine defecten en vermissingen dienen ruim voor het inleveren te worden gemeld zodat de verhuurder indien nodig actie kan ondernemen. Defecten door toedoen van oneigenlijk gebruik evenals kleine vermissingen zijn ten koste van de huurder en worden ingehouden op de waarborgsom. Grote waardevolle vermissingen dienen te worden gemeld bij de lokale autoriteiten. De verhuurder zal de huurder hiervoor aansprakelijk stellen.

Ontbinding
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of gebruikt gaat worden. In welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen,  onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder, restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.

Huisdieren
Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper. Bij verdenking hiervan wordt de volledige waarborgsom ingehouden.

Roken
Het is verboden te roken in de camper. Bij verdenking hiervan wordt de volledige waarborgsom ingehouden.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

Oeffelt 01-12-2020